Adatkezelési tájékoztató a honlaplátogatók részére

Az Alarm Trade Kft. (a továbbiakban: Társaság) a https://triconnect.hu/  címen üzemelteti a honlapját.

A Honlapra való belépést, kilépést, megrendelés folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

A Látogatók, Vásárlók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A megkereséseket a Társaság rögzíti. A Látogatók, Vásárlók információkérésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, illetve az azokban szereplő adatokat a Társaság csak rendeltetésszerűen használja fel, és a kérdés végleges megválaszolása után archiválja.

Jelen adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az Infotv. és 6. § (6) bekezdése, miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

 • adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig
 • adattárolás módja: elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő
Társaság neve: ALARM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: ALARM-TRADE Kft.
Székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.
Adószám: 12205192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564765
Adatkezelő képviselője: Dávid András ügyvezető;
Földvári Éva ügyvezető
Adatkezelő e-elérhetősége: ugyfelszolgalat@triconnect.hu

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Adatkezelési tájékoztató a megrendelhető szolgáltatások megrendelése és igénybevétele során történő adatkezelésről

A Társaság weboldalt tart fenn a https://triconnect.hu/ címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott megjelölt és elérhető szolgáltatásokat/termékeket értékesítse.

A Társaság e tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.

A Társaság, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:

 • a szerződés létrehozása,
 • a szerződés tartalmának meghatározása,
 • a szerződés módosítása,
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,
 • a szerződésből származó díjak számlázása, és
 • a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból a Társaság a szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező.

A Társaságnak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A fentebb meghatározott adatokat a Társaság – a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és a Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

A megrendelés során rögzített adatok

A Megrendelőnek/Vásárlónak a következő adatokat kell megrendeléshez megadnia:

 • vezetéknév és keresztnév, születési név, számlázási név
 • lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), postázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám
 • anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma
 • bankszámla száma
 • fizetési, átvételi mód
 • személyi igazolvány képe, lakcímkártya képe, adóazonosító kártya képe.

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím is.

A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnév) Társaság általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Társaságot az IP cím és e-mail cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését.

Az elektronikus megrendelés során rögzített adatok kezelése szükséges a szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat a Társaság a szerződések fennállása alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig kezeli.

A megrendelés során rögzített adatok, a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen felvett további adatok

A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat a Társaság a megrendelést követően is kezeli, mindaddig a felek között a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a szerződés fennáll, illetve az abból eredő esetleges követelések elévülnek. Ezen adatok rögzítése és kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul

A Vásárló adatainak törlését az alarmtrade@trioda.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti.

A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett e-mailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi felhatalmazás alapján kezeli a Társaság és azokat az ügy elintézését követően archiválja.

adatkezelés célja: a társaság szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen az elektronikusan megrendelni kívánó személyek regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, kintlévőségek kezelése, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás.

kezelt adatok köre: –  vezetéknév és keresztnév, születési név, számlázási név, lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), postázási cím, e-mail cím, telefonszám, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma, bankszámla száma, fizetési, mód, átvételi mód, személyi igazolvány képe, lakcímkártya képe, adóazonosító kártya képe., a megrendelés során használt IP cím.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § – a

adattárolás határideje: a regisztráció során megadott adatok esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

***

Adatkezelő
Társaság neve: ALARM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: ALARM-TRADE Kft.
Székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.
Adószám: 12205192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564765
Adatkezelő képviselője: Dávid András ügyvezető;
Földvári Éva ügyvezető
Adatkezelő e-elérhetősége: ugyfelszolgalat@triconnect.hu

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Tájékoztató A vásárlók marketing célú megkereséséről

Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő
Társaság neve: ALARM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: ALARM-TRADE Kft.
Székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.
Adószám: 12205192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564765
Adatkezelő képviselője: Dávid András ügyvezető;
Földvári Éva ügyvezető
Adatkezelő e-elérhetősége: ugyfelszolgalat@triconnect.hu

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevélküldési szolgáltatásunkra feliratkozni, amely által értesülhet a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról és más érdekes hírekről. Hírlevelünkhöz e-mail címén, nevén és telefonszámán kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, amelyet ezen az e-mail címen tehet meg:  ugyfelszolgalat@triconnect.hu

az adatkezelés célja a feliratkozók részére direkt marketingcélú hírlevél küldése az alábbi csatornákon keresztül:

–           e-mail
–           sms,
–           push notification,
–           Facebook Messenger,
–           chat,
–           telefon,

kezelt adatok köre: a vásárló vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

az adatkezelés jogalapja a vásárló infotv. 5. § (1) a) szerinti hozzájárulása

az adatkezelés időtartama: a vásárló leiratkozási nyilatkozatáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Menü

Csatlakozz a Triconnect Facebook közösséghez!

Csatlakozz új Facebook csoportunkhoz és tájékozódj, kérdezz, akár tőlünk, akár a Triconnect szolgáltatásokat már használóktól.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close